|

Wykorzystanie władzy policyjnej do pomówienia i osadzenia w areszcie niewinnego człowieka. W tle walka o dziecko.

Nierówna walka o dziecko z wykorzystaniem nadanej władzy i poczuciu bezkarności

Sprawa zaczęła się kilka miesięcy temu. Na pozór standardowa sprawa jakich wiele. Mężczyzna rozwodzi się z kobietą. Walczą o dziecko. Schemat znany z wielu spraw sądowych. Jednak w tej sprawie jest coś co odróżnia ją od innych i stawia ją w równym  szeregu spraw wyjątkowych.  Otóż ojcem dziecka okazuje się być Rafał B. pełniący  funkcję zastępcy komendanta Komisariatu IV Policji w Sosnowcu.

Komisariat Policji IV w Sosnowcu. To tutaj funkcję zastępcy komendanta pełni Rafał B. źródło: google.pl

Od  pewności ojca o rzekomo nieleczonej infekcji  miejsc intymnych  dziecka, do zawiadomienia o przestępstwie z art. 200 kk

Gdy Sąd Rejonowy ustalił na czas trwania postępowania, że małoletnia córka stron ma pozostać przy matce, ojciec wykorzystując swoje znajomości w policji i prokuraturze, zabiera córkę do siebie, a żeby wymusić na sądzie zmianę postanowienia, oskarża obecnego partnera matki dziecka o czyn z art. 200 kk czyli obcowanie płciowe z osobą nieletnią. Dalej w trybie ekspresowym zaczynają się dziać rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w państwie prawa, gdzie panuje cały czas zasada domniemania niewinności. Szczególnie, gdy w grę wchodzi zarzut człowieka, który wykorzystując znajomości w organach ścigania wpływa na decyzje kolegów, którzy mają mu w ten sposób wyświadczyć przysługę, co bez zastanowienia robią.  Najpierw sprawa trafia do prokuratury rejonowej, gdzie prokurator Jacek Orzeł wydaje nakaz doprowadzenia na przesłuchanie i składa wniosek o areszt tymczasowy niewinnie oskarżanego, a czynności nakazuje wykonać policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, którzy prowadzą później dochodzenie, pod czujnym okiem nikogo innego jak właśnie zawiadamiającego, czyli Rafała B. zastępcy Komendanta KP IV w  Sosnowcu, gdyż zna się on bardzo dobrze z kolegami z Komendy Miejskiej. Każdy laik prawa wie, że w takiej sytuacji, jednostka ta winna być wyłączona od prowadzenia czynności. Tu nie dość że doprowadzają Pana Marcina na przesłuchanie, to prowadzą również dalsze dochodzenie w sprawie przeciwko Panu Marcinowi. Nadal sprawę nadzoruje ich kolega – Rafał B. który nie tylko wydaje nieoficjalnie dyspozycje, ale ma też  interes w tym, by Pan Marcin trafił za kratki.  Da mu to bowiem podstawę do dalszego przetrzymywania dziecka a później postawienia zarzutów matce z wnioskiem o skierowanie jej na badania psychiatryczne, co sugerowali Pani Paulinie w smsach jej były mąż z obecną partnerką .

Następnie Sąd uwzględnia wniosek prokuratora o areszt tymczasowy. Przypomnijmy. Wniosek o areszt tymczasowy może zostać uwzględniony tylko wtedy, gdy zebrany materiał w sprawie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego czynu i istnieją przesłanki przemawiające za istnieniem zagrożeń dla prawidłowego toku postępowania lub istnieje możliwość popełnienia przez oskarżonego nowego ciężkiego przestępstwa (art. 250 k.p.k.) .

Nominacja Rafała P. na zastępcę Komendanta Komisariatu Policji IV w Sosnowcu. źródło: Śląska Policja. (google.pl)

Tutaj takiego prawdopodobieństwa nie ma. Nie ma żadnych dowodów wskazujących by czyn został popełniony. Jest tylko zeznanie zastępcy komendanta – ojca dziecka i wszystko opiera się tylko na jego zawiadomieniu i zeznaniach jego i jego obecnej partnerki, tej samej która wielokrotnie wspólnie z ojcem dziewczynki, sugerowali  matce dziecka, że jest psychicznie chora i mają możliwości by jej to wykazać i wykorzystać to przeciwko niej. Tak można wywnioskować z treści sms-ów, wysyłanych wspólnie przez Rafała B. i jego obecną partnerkę do byłej żony.  Skoro tutaj powołują się na takie możliwości, jakie jest prawdopodobieństwo, że te możliwości i znajomości wykorzystali przeciwko Marcinowi B.? Bardzo duże. Szczególnie, że nie ma też opcji, by podejrzany popełnił ciężkie przestępstwo, gdyż nie ma on dostępu do dziecka – te izolowane jest przez ojca i nie ma do córki dostępu nawet matka.  Nie ma też opcji wpływania przez podejrzanego na świadków. Trudno bowiem sobie wyobrazić, by ten próbował nakłonić zastępcę komendanta do złożenia odmiennych zeznań. Oparty na tych tezach wniosek jest jawnym matactwem ze strony prokuratora i nadużyciem jego uprawnień. Dziwić też powinna postawa Sądu, który to “łyknął”. Przestaje jednak dziwić, gdy okaże się że Sędzia wydający postanowienie jest prywatnie również bardzo dobrym znajomym prokuratora. Łączą ich stosunki nie tylko służbowe ale i …. przyjacielskie.  Zatem powiedzenie “ręka rękę myje” nabiera tutaj jasnego znaczenia.

“Sąd wciąż widzi dalszą konieczność izolacji podejrzanego, mimo braku dowodów”

Co ciekawe, po trzech miesiącach, podejrzany Marcin B. ponownie staje przed sądem, który ponownie uwzględnia wniosek prokuratora o dalsze stosowanie aresztu tymczasowego, z uwagi na konieczność uzyskania opinii biegłych (która zaprzeczyła by dziecko było ofiarą ze strony Marcina B.) oraz że trzeba przesłuchać małoletnią w niebieskim pokoju i oprzeć się na jej zeznaniach. Głównym powodem przedłużenia aresztu tymczasowego Panu Marcinowi były te same co w pierwotnym wniosku twierdzenia prokuratora Jacka Orła,  a więc, że może on wpływać na treść zeznań świadków i ponownie może popełnić przestępstwo na małoletniej. Przestępstwo, do którego nigdy nie doszło, a do aresztu Pan Marcin trafił tylko i wyłącznie po znajomości Rafała B., który  by odizolować dziecko od matki, dopuścił się szeregu przestępstw (art. 231 par. 1 kk, art. 233 par. 1 kk, art. 234 kk, art. 238 kk, art. 235 kk art. 236 kk i art. 239 par 1 kk).

Prokuratura Rejonowa Sosnowiec – Północ. To w niej pracuje Jacek Orzeł, który na podstawie zeznań Rafała B. wniósł o areszt tymczasowy Marcina B. źródło: google.pl

Co więcej. Prowadząc prywatne śledztwo, dotarliśmy do osób, które potwierdziły, że zarówno obecny Komendant KMP w Sosnowcu czyli bezpośredni przełożony Rafała B. oraz on sam, znają się bezpośrednio z Prokuratorem Jackiem Orłem. Łączą ich nie tylko stosunki służbowe ale i koleżeńskie. Wielokrotnie spotykali się na imprezach – również tych zakrapianych alkoholem.  Co więcej, Rafał B. zna się również z Sędziami wydziału, który umieścił Pana Marcina w areszcie na czas trwania dochodzenia. To właśnie Rafał B. podpisywał i kierował wnioski o karanie innych osób niezwiązanych z nim bezpośrednio i miał występować w sądzie jako strona postępowania (co najmniej trzykrotnie w tym charakterze od roku 2015. wg  oświadczenia Komendant Miejski Policji Tomasz Kłosowski). Tak poznał m.in. sędziów, z którymi również spotykał się na prywatnych imprezach,  wspólnie z komendantem i prokuratorami.

“Zarzuty potwierdzone, czy matactwo dowodowe przy wykorzystaniu pozycji zawodowej”

Czy zatem w niniejszej sprawie mamy do czynienia z faktycznym winnym stawianego mu zarzutu, czy jest to kolejny przykład wykorzystywania znajomości i łamania prawa, przy poczuciu bezkarności, bo jest się policjantem a dodatkowo zastępcą komendanta?  Ja nie mam wątpliwości że mamy do czynienia z drugim wariantem. Tak mi podpowiada wiedza i doświadczenie życiowe ale również zebrany materiał dowodowy w tej sprawie. Szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy odpowiedź Komendanta KMP Sosnowiec do pełnomocnika matki dziecka, gdzie stwierdził, że “zachowanie funkcjonariusza traktować należy jako dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne córki Amelii B.” Czyli, funkcjonariusz wg komendanta ma prawo pomówić niewinnego człowieka, izolować dziecko od matki tylko dlatego, żeby w ten sposób wpłynąć na postanowienie Sądu, w celu zmiany pierwotnie wydanego postanowienia, które przypomnijmy wskazywało, że dziecko ma zostać przy  matce na czas trwania postępowania.  Komendant nie zareagował również w żaden sposób na zawiadomienie o uprowadzeniu rodzicielskim złożonym przez matkę dziecka Panią Paulinę B. Nie zareagował, gdyż wg. niego nie jest to przestępstwo. Komendant zdaje się zapomniał albo co gorsza w ogóle nie zna zarządzenia Komendanta Komendy Głównej Policji nr 124 gdzie zgodnie z definicją „porwanie rodzicielskie”  „jest sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów posiadających pełną władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiego z nich pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie”. Tu rodzi się kolejne pytanie. Czy można przez to rozumieć, że kolejne osoby, które zabiorą dziecko wbrew woli i uprawnień drugiego rodzica mogą czuć się bezkarni, bo obecny komendant nie zna przepisów prawa? Czy te przywileje są skierowane tylko do jego znajomych i kolegów z pracy, którzy z racji na to że są organami ścigania mogą czuć się bezkarnie i ponad prawem?  Jak postępowanie komendanta wpływa na pracę jego podwładnych, skoro tak negatywny przykład płynie do nich z góry?

Władza uderzyła mu do głowy”

“Rafał B. jest osobą bardzo niebezpieczną i bardzo wpływową” – jak mówią osoby z jego otoczenia.  “Władza uderzyła mu do głowy”.  “Kiedyś jako naczelnik wydziału, był osobą dużo bardziej otwartą, przyjacielską. Po mianowaniu go zastępcą komendanta stał się chamski i niebezpieczny. Po trupach dąży do osiągnięcia własnego celu. Nikt nie może mu się przeciwstawić bo ponosi tego konsekwencje”. To tylko niektóre opinie na temat Rafała B.  Czy takie osoby, wskazywane przez ludzi z jego otoczenia a nie związanych z rodziną matki dziecka i nią samą, powinny piastować takie stanowisko, gdzie władzę mu nadaną wykorzystują dla własnych celów i korzyści? Odpowiedź na to pozostawiamy naszym czytelnikom.

Wiemy natomiast jedno. Pan Marcin ma przebywać w areszcie do 14 grudnia 2020r. Nieoficjalnie wiemy, że prokurator Jacek Orzeł na prośbę Rafała B. będzie ponownie składał wniosek o przedłużenie aresztu tymczasowego, bo nadal rzekomo nie dokończył dochodzenia w sprawie. Prawda jest taka, że nie ma żadnych dowodów przeciwko Panu Marcinowi, a jedyne na czym się opiera, to fałszywe oskarżenia i zeznania mającego interes w tym, by niewinny człowiek siedział w więzieniu. Oficjalnie za to możemy powiedzieć, że prowadząc prywatne śledztwo w tej sprawie dotarliśmy do dowodów i świadków z bliskiego otoczenia Rafała B., które to skierujemy wraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa przez Rafała B., jego kolegów z jednostki KMP w Sosnowcu a także przeciwko Prokuratorowi Jackowi Orzeł. Zawiadomienie wpłynie również do BSW Prokuratury Krajowej i CBA.

“Brak jest jakichkolwiek danych świadczących o wykorzystywaniu stanowiska służbowego przed podkomisarza Rafała B. w związku z powierzeniem mu przez Sąd (…) pieczy nad córką Amelią B.”

Taką odpowiedź otrzymał od Komendanta KMP w Sosnowcu pełnomocnik Pauliny B. gdy ten zarzucił ojcu dziecka wykorzystywanie stanowiska do osiągnięcia prywatnych korzyści. Co więcej, komendant zaznaczył, że wynika to z oświadczenia Rafała B.  żadne postępowanie w tym zakresie nie zostało wszczęte. Poprosiliśmy komendanta za pośrednictwem rzecznika prasowego o komentarz w zakresie tej i kilku innych wypowiedzi Pana Kłosowicza. W tym szczególnie o komentarz do słów, z których można wywnioskować, że popiera on przemoc na dzieciach, porwania rodzicielskie i nie stanowi to dla niego problemu, czym jednocześnie zdaje się dawać przyzwolenie innym rodzicom na tego typu działania.  Do dnia publikacji artykułu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi i komentarza, dlatego zdecydowaliśmy się na publikację bez komentarza.  Analizując jednak sms-y Rafała B. do jego byłej żony, możemy domyślać się obecnej postawy komendanta. Jak wynika z treści jednego z sms-ów, sugeruje on bowiem, że jego przełożony jest już nastawiony przez Rafała B. i nie traktuje poważnie doniesień i zawiadomień jego byłej żony. Treść tego sms-a bezpośrednio sugeruje wpływ na przełożonych a więc poplecznictwo i wykorzystywanie znajomości. Komendant, znając życie, będzie jednak szedł w zaparte i zaprzeczał temu, co oczywiście nie dziwi, jeśli w grę wchodzi dbanie już o własną skórę, gdy pojawiają się poważne oskarżenia, a ten nic do tej pory nie zrobił, popełniając tym samym przestępstwa wymienione w pierwszej części artykułu.

Czujny.pl wraz ze Stowarzyszeniem Pro Liberorum na straży  równości praw obywateli 

Czujny.pl wraz ze Stowarzyszeniem Pro Liberorum, które monitoruje tą sprawę i stoi na straży równości praw obywateli  pokrzywdzonych przez organy ścigania, zrobi wszystko by niewinni nie ponieśli nigdy odpowiedzialności, a winni pomawiania stanęli przed sądem i przed izbą dyscyplinarną. Prawo jest równe dla każdego. A jak powiedział mój “ulubieniec” przed kamerami telewizyjnymi – Mariusz Ciarka – “żadna legitymacja ani dokument, nie zwalnia z odpowiedzialności karnej”. Miejmy nadzieję Panie rzeczniku, że dotrzyma Pan słowa i pociągnie do odpowiedzialności swoich kolegów w mundurach, którzy wsadzili do więzienia niewinnego człowieka niszcząc mu życie i reputację by mściwy i chory z nienawiści i obsesji człowiek, mógł osiągnąć swój zamierzony cel.

DOBRO DZIECKA jest oczywiście najważniejsze. A obecne działania ojca (piszę to z przykrością), nie wykazują tego w żaden sposób.

Sprawę oczywiście będziemy monitorowali informując  o dalszych zmianach. W oddzielnym artykule przybliżmy bardziej tę sprawę z perspektywy sądu rodzinnego, alienacji i opieki nad dzieckiem.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
18 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Arkady AB-IM
Arkady AB-IM
3 lat temu

Gdy prokuratura czy sąd czy adwokat przyjmują ZLECENIE NA SKAZANIE, nie dopuszczają, by dowód właściwej postawy czy braku winy pojawił się w aktach albo dążą, by nie został uznany za istotny, dostrzeżony, etc.
NIEŚWIADOMOŚĆ I BEZBRONNOŚĆ procesowa zwykłego obywatela RP to stałe zlecenie Ustawodawcy na naruszanie wolności i pozbawianie dóbr obywatela RP przez funkcjonariuszy państwowych

vreyrolinomit
3 lat temu

Some really great posts on this site, regards for contribution.

vreyrolinomit
3 lat temu

I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It is pretty price sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content material as you probably did, the net will be much more helpful than ever before.

cheap flights
3 lat temu

Fantastic items from you, man. I have be mindful your stuff
prior to and you’re simply too excellent. I really like what you
have acquired right here, certainly like what you’re saying
and the way wherein you assert it. You are making it enjoyable and you continue to care for
to stay it sensible. I can not wait to learn far more from
you. That is actually a tremendous website.

vreyro linomit
3 lat temu

Hi, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a large portion of people will miss your wonderful writing due to this problem.

cheap flights
3 lat temu

It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog!
I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group.

Chat soon!

tinyurl.com
3 lat temu

Its like you read my mind! You seem to know a
lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to drive the message
home a little bit, but other than that, this is
excellent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

cheap flights
3 lat temu

I simply couldn’t leave your web site prior to
suggesting that I extremely loved the standard information a
person supply on your guests? Is going to be again steadily
to check up on new posts

tinyurl.com
3 lat temu

I have been surfing online more than three hours today, yet I never
found any interesting article like yours.
It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content
as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

web hosting
3 lat temu

Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your site.
Im really impressed by your blog.
Hey there, You’ve performed a fantastic job.
I’ll certainly digg it and in my view suggest to my friends.
I’m confident they’ll be benefited from this site.

gamefly
3 lat temu

Hey there, You have done an excellent job.
I will definitely digg it and personally recommend to my friends.
I’m confident they’ll be benefited from this website.

coconut oil
3 lat temu

Wow, awesome weblog format! How lengthy have you been blogging for?
you make running a blog glance easy. The overall
look of your site is excellent, let alone the content!

games ps4 185413490784 games ps4

ps4 games
3 lat temu

It’s going to be ending of mine day, but before finish I am reading this wonderful post to improve my knowledge.

tinyurl.com
3 lat temu

This is a topic that is close to my heart…
Many thanks! Exactly where are your contact details
though?

bit.ly
3 lat temu

I believe that is one of the so much significant info for me.
And i am glad studying your article. But want to remark on some normal issues, The
site taste is perfect, the articles is actually excellent :
D. Good activity, cheers

web hosting
3 lat temu

We stumbled over here coming from a different website and thought I should check things out.

I like what I see so now i’m following you. Look forward to finding out about your web
page again.

web hosting
3 lat temu

Tremendous things here. I’m very happy to peer your post.
Thank you so much and I’m having a look ahead to contact you.

Will you please drop me a mail?

tinyurl.com
3 lat temu

When someone writes an article he/she retains the image of
a user in his/her mind that how a user can be aware of
it. Therefore that’s why this paragraph is outstdanding.

Thanks!