Internauci wzburzeni. Szkoła podstawowa zorganizowała akcję: “MASECZKA- bezpieczni w szkole”. PISMO DO POBRANIA.

Akcja maseczkowa jednej ze szkół podstawowych spotkała się z negatywną reakcją nie tylko rodziców ale tez ludzi z całej Polski. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim umieściła na swojej stronie ogłoszenie. 

W szkole ruszyła akcja w formie konkursu pt. “MASECZKA- bezpieczni w szkole”.

Na celu ma zachęcenie uczniów do noszenia maseczek. 

Społeczeństwo wzburzyła treść ogłoszenia. Ludzie dzielą się swoją opinią w mediach społecznościowych pisząc, że jest to nawoływanie do stosowania “szkodliwych zaleceń, które nie są obowiązkowe zgodnie z obowiązującym prawem” oraz “donosicielstwa”.

W treści akcji czytamy:

“… Na korytarzu- parter- będzie stała skrzynka, do której nauczyciele dyżurujący jak i przedstawiciele SU będą wrzucali karteczki z numerem klasy ucznia niestosującego się do zasad panujących w szkole- noszenia maseczki w częściach wspólnych. Klasa, która nie otrzyma żadnej karteczki, automatycznie zostanie nagrodzona…”

Rodzice, którzy nie godzą się na tego typu praktyki dot. m.in. wymogu używania masek przez uczniów na terenie szkoły, mogą dostarczyć do dyrekcji placówki pisma przygotowane przez radcę prawnego Katarzynę Tarnawę- Gwóźdź, które można pobrać pod linkiem: 

https://rebel24.pl/sprzeciwy-wnioski-skargi-pisma-materialy-do-pobrania/

TREŚĆ PISMA:

“Zapytanie do dyrektora szkoły wraz z odmową noszenia maseczki w trakcie zajęć lekcyjnych oraz stosowania środków do dezynfekcji

Działając w imieniu własnym oraz jako rodzic dziecka …………………………, uczęszczającego do szkoły ……………………………… w ……………………, z uwagi na jej zamknięcie oraz zaistniałą sytuację epidemiologiczną i podjęte w tutejszej szkole działania ochronne, zwracam się z następującymi pytaniami:

 1. Na jakiej podstawie prawnej dyrektor szkoły nakazał uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły nosić maseczki? Proszę o podanie podstawy prawnej.
 2. Czy od momentu nałożenia obowiązku zakrywania w szkole, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa:
  1. przeprowadzono badania stężeń ditlenku węgla szkodliwego dla zdrowia w powietrzu wdychanym przez osobę wykonującą nałożony obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa ?
  2. Czy wartości stężeń przeprowadzonych badań o których mowa w pkt 2:
   • uwzględniały różne sytuacje aktywności zawodowej
    i pozazawodowej, czas przebywania w środowisku szkodliwym (wysokie stężenie ditlenku węgla), stan zdrowia, wiek, płeć ?
   • nie przekroczyły dopuszczalnych stężeń szkodliwych dla zdrowia człowieka?
   • są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) ?
  3. Proszę o podanie wyników przeprowadzonych badań, o których mowa w pkt 2, a jeżeli nie zostały przeprowadzone, to z jakiego powodu lub jaka instytucja jest odpowiedzialna za taki stan rzeczy?
  4. Czy w związku z powyższym planowane są badania wskazane w pkt 2 ?
  5. Czy planowane są badania mające na celu określenie skuteczności wprowadzonych nakazów opisanych w pkt 1 i 2 pod kątem ich skuteczności w celu zapobiegania szerzeniu się Covid-19?
  6. Czy zostały przeprowadzone badania pod kątem skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania środków dezynfekujących używanych w szkole przez nauczycieli i dzieci ? Proszę o udostępnienie wyników badań.
  7. Jeżeli badania wskazane w pkt 6 nie zostały przeprowadzone, to z jakiego powodu lub jaka instytucja jest odpowiedzialna za taki stan rzeczy?
  8. Czy w związku z powyższym planowane są badania wskazane w pkt 6 ?

 

Należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, który mówi, że:

„1. dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

Pkt 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; (…)

Pkt 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; (…)

Pkt 11. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

 

W oparciu o powyżej przytoczone przepisy, wnioskuję iż podstawowym obowiązkiem dyrektora szkoły jest ochrona zdrowia i życia pracowników i uczniów przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki (nauki rozumianej szerzej – jako pobytu ucznia w szkole) przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a także zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia oraz bezpieczeństwa na poziomie zgodnym z aktualnym stanem wiedzy naukowej.

 

 W związku z tym oczekuję, iż dyrektor tutejszej szkoły nie będzie działał na szkodę swoich podopiecznych i pracowników.

 

Ponadto, wskazuję, iż osobiście nie spotkałam/łem się z jakimikolwiek danymi, czy też informacjami o badaniach, które wskazywałyby na faktyczne pozytywne przeciwdziałanie, czy też zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii w wyniku stosowania masek, maseczek, przyłbic czy kasków ochronnych. Natomiast powszechnie dostępne są badania przeciwne, które nie tylko wskazują na całkowity brak zasadności zasłaniania ust i nosa jako środka profilaktycznego ale również wskazują na szkodliwość stosowania tego typu środków, obarczonych poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu włącznie. Analogicznie według mojej wiedzy, brak jest jakichkolwiek badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w celu przeciwdziałania Covid-19 środków do dezynfekcji przez dzieci.

 

Mając powyższe na uwadze wzywam do zaprzestania zmuszania naszych dzieci do noszenia masek i stosowania środków do dezynfekcji. Zgodnie z stanem wiedzy naukowej noszenie masek nie przynosi żadnych korzyści w zwalczaniu Covid-19. Ma natomiast szereg negatywnych skutków ubocznych dla zdrowia fizycznego i psychicznego, co jest szczególnie dotkliwe w przypadku dzieci.

 

Najpoważniejsze konsekwencje związane są z niedotlenienie organizmu,   które   prowadzi   do  zawrotów   i   bólu   głowy,  zaburzeń   poznawczych,   zaburzeń   czucia i równowagi,   drgawek,   zawału,   udaru,   śpiączki,   a   w   konsekwencji   nawet   śmierci.  Niedotlenienie spowodowane noszeniem masek powoduje również nieodwracalne zmiany degeneracyjne w mózgu, co może   mieć   katastrofalne   skutki   dla   kondycji   psychicznej   i   funkcji   poznawczych.   Zjawisko   to   jest szczególnie groźne w przypadku dzieci, których mózg wciąż się rozwija.

 

Zgodnie ze stanowiskiem Dr Russell Blaylock (amerykańskiego neurochirurga), noszenie masek powoduje znaczne niedotlenienie, co skutkuje znacznym osłabieniem odporności organizmu. Dlatego noszenie masek oznacza ryzyko infekcji.

W przypadku dzieci jest to proces szczególnie niebezpieczny. Mózg dziecka jest niezwykle aktywny, ponieważ musi się wiele nauczyć. Im bardziej aktywny metabolicznie jest dany organ, tym więcej tlenu potrzebuje. Niedobór tlenu hamuje rozwój mózgu, a szkody powstałe w wyniku tego procesu są nieodwracalne. Utracone komórki mózgowe już nigdy się nie zregenerują.

 

Skutki psychologiczne noszenia masek w sposób kompleksowy opisuje artykuł ze strony internetowej Global Mental Healths Program z Columbia University z Nowego Jorku z 17 kwietnia 2020r. Tytuł: „Why a Mask is Not Just a Mask” Autor: Dr Kathleen M. Pike, cyt.: „Wiele małych dzieci wybucha płaczem lub wzdraga się, gdy zbliża się ktoś w masce. Jest to tak powszechne, że niektóre szkoły podstawowe zabraniają masek na szkolnej paradzie Halloween. Jednym z powodów jest to, że rozpoznawanie twarzy u małych dzieci jest stosunkowo słabe. Według psychologa z University of Toronto, dr Kang Lee, dzieci osiągają poziom umiejętności rozpoznawania twarzy dopiero w wieku około 14 lat. Wcześniej dzieci widzą raczej indywidualne rysy twarzy, zamiast rozpoznawać osobę jako całość. Zakładając maski, usuwamy informacje, które szczególnie utrudniają dzieciom rozpoznawanie innych i odczytywanie sygnałów emocjonalnych”.

 

Z kolei Marco Pacori znany włoski psycholog i psychoterapeuta zwrócił uwagę na konsekwencje obowiązkowego noszenia  masek w wieku  rozwojowym, cyt.: „Maska obejmuje dużą część twarzy, uniemożliwiając rozpoznanie, interpretację i imitację wyrazu twarzy. Według najwybitniejszych  badaczy  z  dziedziny  psychologii  znanej  jako  „  język  ciała”,  mimika  twarzy  jest  jednym  z najważniejszych aspektów komunikacji międzyludzkiej. Ta mimika jest wrodzona i uniwersalna, ale jej rozumienie musi być „trenowane” poprzez interakcje międzyludzkie. Badania obrazowe mózgu wykazały, że u dorosłych percepcja mimiki twarzy jest przetwarzana przez trzy wyspecjalizowane obszary w mózgu. U dzieci te obszary nie są  jeszcze w  pełni  ukształtowane. Noszenie masek  przez dzieci w okresie szkolnym nie tylko  powoduje  pewien  rodzaj  analfabetyzmu  emocjonalnego,  ale  może  potencjalnie  spowodować  nieodwracalną redukcję wielkości wymienionych obszarów”.

 

Konsekwencje są zatem dramatyczne, przede wszystkim dlatego, że stan ten grozi pogorszeniem rozwoju emocjonalnego i relacyjnego dzieci, czyniąc je obojętnymi, nieufnymi i niezdolnymi do odczuwania uczuć i empatii.” „Dziecko nie będzie już w stanie rozróżnić jednej twarzy od drugiej, stworzyć własnego obrazu i rozpoznać cech wyróżniających płeć seksualną: w praktyce młody człowiek będzie dorastał aseksualnie, bez tożsamości i bez umiejętność zrozumienia, z kim ma do czynienia. Długotrwałe noszenie maski będzie skutkować niezdolnością do rozwijania podstawowych wartości życia społecznego, takich jak empatia, szczerość, altruizm, solidarność, zaufanie, wierność i miłość, które są budulcem poczucia wspólnoty i więzi społecznych.” Dzieci pozbawione tożsamości i zdolności okazywania i rozumienia emocji nie będą w stanie stworzyć własnej rodziny, powodując rozpad całej tkanki społecznej.

 

Dodatkowo należy stanowczo podkreślić, iż nie ma żadnych naukowych dowodów, że stosowanie środków dezynfekcyjnych przyczynia się do ograniczenia rozprzestrzeniania wirusów chorób układu oddechowego. Są natomiast dowody, że te środki są niezwykle szkodliwe i niebezpieczne dla dzieci  Specjaliści uważają, że nie powinno się stosować środków dezynfekcyjnych u dzieci. GIS nie zaleca stosowania dezynfekcji u dzieci, co uzasadnia ”…. obawą wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych w tym reakcji uczuleniowych. Żaden produkt biobójczy nigdy nie był i nie jest przeznaczony typowo dla dzieci..” – z up. Głównego Inspektoratu Sanitarnego Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. (sygn. pisma HŚ.BW. 560.2.2020.AM. z dnia 29.04.2020r.)

Zgodnie z CDC Amerykańska Agencja Epidemiologiczna należy odstąpić od używania środków do dezynfekcji rąk, ponieważ niszczą barierę ochronną skóry, obniżają odporność i generują alergie. Wystarczy ciepła woda i mydło.

 

Nie marginesie wskazuję również, iż zgodnie z treścią art. 220 § 1, 2 i 3 Kodeksu karnego, cyt.:

 • 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo”.

 

W związku z treścią niniejszego pisma oraz funkcją urzędnika publicznego 2 art. 220 § kk zostaje wyłączony.

 

Dodatkowo, na Dyrektorze szkoły jako na funkcjonariuszu publicznym zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w zw. z art. 115 § 13 pkt 2 kodeksu karnego ciąży odpowiedzialność z tytułu:

– art. 155, art. 156, art. 157, art. 160, art. 162, art. 210, art. 218 – 221 kk,

– Kodeksu wykroczeń: art. 72, art. 73, art. 106,

– Cywilnej odpowiedzialności na gruncie: art. 361 § 1, art. 415, art. 417, art. 427 kodeksu cywilnego,

– Odpowiedzialność z art. 5 ust. 7 pkt 1 i 2 Ustawy o systemie oświaty, a także art. 6 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy Karta Nauczyciela.

 

Mając powyższe na względzie, skierowane przez mnie do Państwa pytania mają fundamentalne znaczenie dla zdrowia i życia uczniów i pracowników szkoły, jak również jako potencjalna podstawa Państwa odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego.

 

Z uwagi na podniesioną przeze mnie argumentację oświadczam, iż do momentu przedstawienia przez Państwa odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania wraz z kopią dokumentacji z przeprowadzenia stosownych badań wskazujących na zachowanie norm stężeń zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286), poz. 199 oraz wskazujących na bezpieczeństwo i skuteczność stosowania wprowadzonych w szkole obostrzeń i restrykcji, odmawiam w imieniu mojego dziecka …………………… zakładania maski, maseczki czy przyłbicy oraz stosowania przez moje dziecko środków dezynfekujących.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

…………………………….

Imię i nazwisko.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments