Forum

Spread the love
lub Zarejestruj się aby założyć posty i tematy.

Wezwanie w celu złożenia wyjaśnień za brak maseczki.

Dostałem pocztą:

Pani mecenas napisała mi następujące pismo:

Na podstawie artykułu 54§ 7 rezygnuję z osobistego stawiennictwa. § 7. Od przesłuchania osoby, o której mowa w § 6, można odstąpić, jeżeli byłoby ono połączone ze znacznymi trudnościami; osoba ta może nadesłać wyjaśnienia do właściwego organu w terminie 7 dni od odstąpienia od przesłuchania, o czym należy ją pouczyć. Odstąpienie od przesłuchania oraz pouczenie dokumentuje się notatką urzędową.

 

Art. 116 kw jest przepisem martwym, bowiem artykuł ten nie wskazuje konkretnej ustawy, która by nakazywała noszenie środków zasłaniających nos i usta, bądź też wskazywałaby, że brak zakrytych ust i nosa jest czynem zabronionym. Tym samym przepis ten nie może być podstawą ukarania mnie.

Powołane rozporządzenie Rady Ministrów zostało wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przedmiotowe przepisy upoważniają Radę Ministrów do ustanowienia w drodze rozporządzenia określonych ograniczeń, obowiązków i nakazów, jak również do czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców. Niemniej jednak upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia przepisy art. 46b pkt 2-12 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawiera jakichkolwiek wytycznych. Z art. 92 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP wynika, że upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Przez „wytyczne” należy rozumieć merytoryczne wskazówki dotyczące treści norm prawnych, które mają znaleźć się w rozporządzeniu. Jeśli natomiast ustawodawca decyduje się, tak jak w tym przypadku, na przekazanie do uregulowania w rozporządzeniu szeregu zagadnień, to równocześnie powinien określić odrębnie wytyczne dla każdego z tych zagadnień (por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 1999 r., sygn. akt K 12/99 i z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt K 12/11).

Takich wytycznych w zakresie regulowania nakazów, zakazów, ograniczeń i obowiązków określonych w upoważnieniu zawartym w art. 46b pkt 2-12 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie ma. W tym zakresie upoważnienie ustawowe określa organ właściwy do wydania rozporządzenia (art. 46a), określa też zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu (art. 46b pkt 2-12), nie określa natomiast wytycznych, co do wymaganych poszczególnych treści mających być przedmiotem regulacji w rozporządzeniu.

Konstytucyjny wymóg wytycznych nie spełnia stwierdzenie zawarte w art. 46a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, że wydając rozporządzenie Rada Ministrów powinna mieć „na względzie zakres stosowanych rozwiązań” oraz „bieżące możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” (wyrok WSA w Opolu z dnia 27 października 2020 r., sygn. akt II SA/Op 219/20).

W konsekwencji rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. nie spełnia konstytucyjnego warunku jego wydania na podstawie upoważnienia ustawowego zawierającego wytyczne dotyczące treści aktu normatywnego, co jest sprzeczne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Powoduje to brak możliwości karania mnie za niezastosowanie się do wprowadzonych sprzecznie z Konstytucją wymagań.

W związku z powyższym zasadnym jest umorzenie niniejszego postępowania.

………………………..

podpis

Wysłałem listem poleconym.

Ciąg dalszy może nastąpi.